МЕНЮ

Политика безопасности


УКРАЇНСЬКА

Ця Політика конфіденційності - правило, яким користуються всі співробітники нашого сервісу, та регламентує збір і використання особистої інформації, яка може бути запрошена/отримана при користуванні особистим кабінетом, при замовленні, листуванні або телефонній розмові. Якщо у Вас виникнуть питання або проблеми у зв’язку з конфіденційністю, надсилайте, будь ласка, свої питання або зауваження на електронну адресу: [email protected]

Особиста інформація надходить безпосередньо від Вас, та з Вашого відома. Так, коли Ви реєструєтеся на сайті, ми отримуємо надану Вами інформацію. Коли Ви здійснюєте замовлення товару, ми збираємо вказану Вами інформацію, у тому числі інформацію щодо третіх осіб, щоб мати змогу оформити замовлення та доставити його. Коли Ви надсилаєте нам електронного листа, ми зберігаємо вказану Вами адресу електронної пошти, щоб мати змогу відповісти. Коли Ви телефонуєте, ми зберігаємо Ваш номер телефону, щоб звязатись з Вами. Відповідальність за зберігання інформації щодо третіх осіб (не користувачів сервісу) покладається на особу, що надає таку інформацію. Інформацію щодо третіх осіб, отриману від користувачів сервісу, ми не зберігаємо та використовуємо лише для оформлення та доставки заказу.

Також ми постійно збираємо загальну інформацію, коли Ви користуєтесь сервісом. Процес збору таких даних відбувається з допомогою технологій cookies

У процесі роботи ми звертаємося до інших компаній та осіб, які виконують багато функцій. Наприклад, виконання та доставку замовлень, надання підтримки споживачів, замовляємо в певних агенцій адміністрування промо-кампаній, аналіз даних. Ці агенції можуть мати доступ до особистої інформації, якщо це необхідно для виконання їхніх функцій, однак їм заборонено використовувати особисту інформацію з іншою метою, ніж та, яка зазначена в нашій Політиці конфіденційності, і ми вимагаємо від них дотримання конфіденційності.

Загальна інформація стосується таких аспектів, як кількість відвідувачів, на які сторінки вони заходять, яку інформацію завантажують, тип веб-браузера та операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг, тощо. Ми автоматично отримуємо цю інформацію та узагальнюємо з подібними даними про інших користувачиів. Збираючи таку інформацію, ми аналізуємо, як краще пристосувати наш сервіс до потреб користувачиів.

Ми не продаємо, не передаємо та не розголошуємо особисту інформацію, яку отримуємо, третім сторонам без необхідності. Ми розкриваємо особисту інформацію лише у випадках визначених чинним законодавством України, а також:

  1. Ми розкриємо інформацію в випадку запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам;
  2. Ми розкриємо інформацію третім особам, що надають нам підтримку та послуги за допомогою яких Ви або інша особа отримує замовлення;
  3. Ми розкриємо інформацію на вимогу рішення суду, або рішення іншого уповноваженного органу державної влади.

Може статися, що ми надамо загальну інформацію про наших користувачиів (наприклад, відсоток користувачів жіночої та чоловічої статі) рекламним агенціям, бізнес партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на нашому сайті для наших споживачів.

Ми можемо в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї політики в будь-який час, без попереднього повідомлення. Будь-ласка, час від часу переглядайте Політику конфіденційності, щоб знати про її зміни та оновлення. Усі зміни до цієї Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх публікації. Коли ви робите замовлення, берете учать в акції, дослідженнях або іншим чином взаємодієте з нами, ви погоджуєтесь з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, що діє на цей момент.

У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Політики конфіденційності, інші її частини будуть залишатися чинними.

З метою подальшої співпраці, погоджуючись з Політикої конфендеційності, Ви погоджуєтесь з наступним:

На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду Продавцю, а також його відокремленим підрозділам на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, в тому числі шляхом кредитування.

Ця згода чинна з моменту її акцептування.

Крім того, я підтверджую, що я повідомлений/а (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору даних та про те, що мої персональні дані передаються Продавцю з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, а також ознайомлений з Політикою конфендеційності, яка визначає порядок обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець.

Я також погоджуюсь з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.В тому числі, на перевірку поданої мною інформації при реєстрації та не заперечую про передачу для можливого необхідного з'ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: фінансові установи, оператори мобільного та поштового зв’язку, інші фізичні та/або юридичні особи, державні органи.

Не заперечую щодо перевірки інформації у відповідних фізичних та/або юридичних особах, державних органах з метою з’ясування відомостей, які стосуються виконання мною взятих на себе зобов’язань по договорам, тим самим розуміючи, що об’єм інформації, яка буде перевірятися, може включати в себе інформацію, яка стосується банківської таємниці, і з’ясування якої буде такою, яка буде повною та достатньою для розуміння мого соціального, майнового стану, платоспроможності та несення можливої подальшої майнової відповідальності, у випадку її необхідності.

 

 

РУССКИЙ

Эта Политика конфиденциальности - правило, которым пользуются все сотрудники нашего сервиса, и регламентирует сбор и использование личной информации, которая может быть запрошена/получена при пользовании личным кабинетом, при заказе, переписке или телефонном разговоре. Если у Вас возникнут вопросы или проблемы в связи с конфиденциальностью, присылайте, пожалуйста, свои вопросы или замечания на электронный адрес: [email protected]

Личная информация поступает непосредственно от Вас, и с Вашим подтверждением. Так, когда Вы регистрируетесь на сайте, мы получаем предоставленную Вами информацию. При выполнении заказа товара, мы собираем указанную Вами информацию, в том числе информацию о третьих лицах, чтобы иметь возможность оформить заказ и доставить его. Когда Вы присылаете нам электронное письмо, мы сохраняем указанный Вами адрес электронной почты, чтобы иметь возможность ответить. При телефоном звонке, мы сохраняем Ваш номер телефона, чтобы связаться с Вами. Ответственность за хранение информации касающихся третьих лиц (не пользователей сервиса) возлагается на лицо, предоставляющее такую информацию. Информацию о третьих лиц, полученную от пользователей сервиса, мы не храним и используем только для оформления и доставки заказа.

Также мы постоянно собираем общую информацию, когда Вы пользуетесь сервисом. Процесс сбора таких данных происходит с помощью технологий cookies

В процессе работы мы обращаемся к другим компаниям и лицам, которые выполняют различные функции. Например, выполнение и доставку заказов, оказание поддержки потребителей, заказываем в определенных агентствах администрирования промо-кампаний, анализ данных. Эти агентства могут иметь доступ к личной информации, если это необходимо для выполнения их функций, но им запрещено использовать личную информацию для других целей, чем та, которая указана в нашей Политике конфиденциальности, и мы требуем от них соблюдения конфиденциальности.

Общая информация касается таких аспектов, как количество посетителей, на какие страницы они заходят, какую информацию скачивают, тип браузера и операционная система, которую они используют, название провайдера интернет-услуг, и тому подобное. Мы автоматически получаем эту информацию и обобщаем с подобными данными о других пользователях. Собирая такую информацию, мы анализируем, как лучше приспособить наш сервис с потребностями пользователей.

Мы не продаем, не передает, не разглашаем личную информацию, которую получаем, третьим сторонам без необходимости. Мы раскрываем личную информацию только в случаях определенных действующим законодательством Украины, а также:

  1. Мы раскроем информацию для предотвращения преступления или нанесения ущерба нам или третьим лицам;
  2. Мы раскроем информацию третьим лицам, которые предоставляют нам поддержку и услуги с помощью которых Вы или другое лицо получает заказ;
  3. Мы раскроем информацию по требованию решения суда или решения другого уполномоченного органа государственной власти.

Может случиться, что мы предоставим общую информацию о наших пользователях (например, процент пользователей женского и мужского пола) рекламным агентствам, бизнес партнерам, спонсорам и другим третьим сторонам, чтобы настроить или расширить содержание и рекламу на нашем сайте для наших потребителей.

Мы можем в одностороннем порядке изменять или обновлять части этой политики в любое время, без предварительного уведомления. Пожалуйста, время от времени просматривайте Политику конфиденциальности, чтобы знать о ее изменения и обновления. Все изменения в этой Политики конфиденциальности вступают в силу с момента их опубликования. Когда вы делаете заказ, берете участие в акции, исследованиях или иным образом взаимодействуете с нами, вы соглашаетесь с новыми условиями Политики конфиденциальности в редакции, действующей на данный момент.

В случае признания недействительной или неосуществимой любой части данной Политики конфиденциальности, другие ее части будут оставаться в силе.

С целью дальнейшего сотрудничества, соглашаясь с Политикой конфиденциальности, Вы соглашаетесь со следующим:

Для исполнения требований Закона Украины "О защите персональных данных" даю согласие Продавцу, а также его обособленным подразделениям на обработку моих персональных данных с целью обеспечения реализации гражданско-правовых отношений, предоставления/получения и осуществления расчетов за приобретенные товары/услуги, в том числе путем кредитования.

Это согласие действует с момента его акцепта.

Кроме того, я подтверждаю, что я уведомлен/а (без дополнительного письменного сообщения) о правах, установленные Законом Украины "О защите персональных данных", цель сбора данных и о том, что мои персональные данные передаются Продавцу с целью предоставления, получения и осуществления расчетов за приобретенные товары/услуги, а также ознакомлен с Политикой конфиденциальности, которая определяет порядок обработки и защиты персональных данных в базах персональных данных, владельцем которых является продавец.

Я также согласен с тем, что Продавец имеет право предоставлять доступ и передавать мои персональные данные третьим лицам без каких-либо дополнительных сообщений, не изменяя при этом цели их обработки. В том числе на проверку представленной мной информации при регистрации, но не отрицаю о передаче для возможного необходимого выяснения данной информации третьим лицам, под которыми понимаю: финансовые учреждения, операторы мобильной и почтовой связи, другие физические и/или юридические лица, государственные органы.

Не запрещаю проверять информацию в соответствующих физических и/или юридических лицах, государственных органах с целью с выяснения сведений, касающихся выполнения мной взятых на себя обязательства по договорам, тем самым понимая, что информация, которая будет проверяться, может включать в себя информацию, которая касается банковской тайны, и которая будет полной и достаточной для понимания моего социального, имущественного положения, платежеспособности и несения возможной дальнейшей имущественной ответственности, в случае ее необходимости.